Ngày Thị Giác Thế Giới

Ngày Thị Giác Thế Giới

Ngày thị Giác Thế Giới (TGTG) là một sự kiên hằng năm được tổ chức vào ngày thứ Năm tuần thứ 2 của tháng 10, để tập trung sự chú ý đến vấn đề mù lòa và suy giảm thị lực.

Ngày thị Giác Thế Giới (TGTG) năm nay rơi vào ngày 10 tháng 10 năm 2019

2019 là năm thứ 7 của Kế Hoạch hành động toàn cầu do Tổ chức Y Tế Thế Giới khởi xướng và Cơ quan phòng chống mù lòa Quốc tế (IAPB) khuyến khích các thành viên và đối tác tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu

Chăm sóc mắt cho mọi người

Năm nay, lời kêu gọi hành động cho ngày TGTG là: Chăm sóc mắt mọi nơi

Ngày TGTG do Cơ quan phòng chống mù lòa Quốc Tế điều phối. Chủ đề và một số tài liệu truyền thông chính sẽ do IAPB biên soạn. Tất cả các sự kiện sẽ được các tổ chức thành viên tổ chức độc lập cùng với các tổ chức hỗ trợ.